SZKOŁA  PODSTAWOWA  nr 8

im. Jana Pawła II w Chojnicach

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

 

w Szkole Podstawowej nr 8 z oddziałami gimnazjalnymi

w Chojnicach, ul. Młodzieżowa 44.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin korzystania z szafek szkolnych określa szczegółowe zasady oraz organizację użytkowania szafek przez uczniów SP nr 8 z oddziałami gimnazjalnymi w Chojnicach.
 2. Szafki stanowią własność szkoły.
 3. Na każdej szafce  znajduje się numer szafki (przypisany do danego ucznia).
 4. Każda szafka posiada dwa klucze (jeden do użytku uczniów, natomiast drugi zapasowy znajduje się w sekretariacie szkoły).
 5. Szafki wpisane są do księgi inwentarzowej i podlegają okresowemu spisowi z natury, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Pracownicy szkoły maja prawo zwracać uwagę na wszelkie przejawy nieprawidłowości w zakresie dysponowania oraz użytkowania szafek.

II. Obowiązki szkoły

 1. Szkoła zapewnia przydział szafki oraz jej konserwację.
 2. Wychowawca klasy  tworzy listę uczniów z przydzielonymi numerami szafek  i przekazuje ją do 15 września dyrektorowi szkoły lub wyznaczonemu pracownikowi sekretariatu.

III. Zadania i obowiązki użytkowników szafek.

 1. Szafki szkolne mają służyć uczniom do przechowywania ubrań, książek, pomocy naukowych oraz innych przedmiotów związanych z funkcjonowaniem ucznia na terenie szkoły.
 2. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość.
 3. Zabrania się  przechowywania w szafkach szkolnych jakichkolwiek substancji chemicznych lub innych, mogących stwarzać zagrożenie dla pozostałych uczniów oraz nauczycieli i pracowników szkoły.
 4. Zabrania się przechowywania w szafkach przedmiotów niebezpiecznych.
 5. Uczeń korzystający z szafki  zachowuje  zasady higieny i bezpieczeństwa.
 6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach.
 7. Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki rysunków oraz napisów.
 8. O kradzieży z szafki bądź jej uszkodzeniu uczeń informuje wyznaczonego pracownika sekretariatu, bądź pedagoga szkolnego.
 9. Pod koniec roku szkolnego użytkownik szafki zobowiązany jest do jej zdania i oddania klucza na ręce wychowawcy.

IV. Klucze i zasady ich użytkowania

 1. Każdy zamek posiada dwa klucze.
 2. Wychowawca sporządza listę uczniów z imieniem i nazwiskiem ucznia oraz numerem szafki.
 3. Uczeń otrzymuje klucz do szafki po zaakceptowaniu  regulaminu, składając pod nim podpis.
 4. Uczniowie kontynuujący naukę w szkole ponownie otrzymają klucz po rozpoczęciu nauki w nowym roku szkolnym..
 5. W przypadku zagubienia klucza lub jego uszkodzenia uczeń ponosi koszt dorobienia klucza lub wymiany wkładki. Opłata wynosi 30 złotych.

V. Szczególne sytuacje

 1. Postępowanie wyjaśniające w przypadkach szczególnych ( kradzież, celowe uszkodzenie  szafki, przechowywanie różnego rodzaju szkodliwych substancji prowadzi pedagog szkolny bądź Dyrektor Szkoły).
 2. Dyrektor lub pedagog szkolny ma prawo do komisyjnego otwarcia i wglądu do szafki za pomocą klucz dyrektorskiego. W takim przypadku sporządzany jest pisemny protokół.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin zostaje umieszczony na stronie internetowej szkoły.
 2. Wszyscy uczniowie szkoły zobowiązani są znać i przestrzegać  postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku nieprzestrzegania postanowień regulaminu konsekwencje wobec uczniów wyciąga Dyrektor Szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

> 19 Kwiecień 2018    |    Imieniny: Adolf, Leon, Tymon