SZKOŁA  PODSTAWOWA  nr 8

im. Jana Pawła II w Chojnicach

INFORMACJE

dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2014/15 do klas pierwszych

Gimnazjum nr 1 w Chojnicach.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póź. zm.)
2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

1. Gimnazjum- należy przez to rozumieć Gimnazjum nr 1 w Chojnicach.

2. Rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

I. ZASADY REKRUTACJI

1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się, na podstawie zgłoszenia rodziców, absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum z urzędu. Wykaz ulic należących do obwodu gimnazjum dostępny jest w sekretariacie szkoły.

W pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę następujące kryteria:

 

Kryterium

Ilość punktów

a) uczęszczanie do gimnazjum nr 1 rodzeństwa kandydata

1

b) wielodzietność rodziny kandydata

1

c) niepełnosprawność kandydata

2

d) niepełnosprawność jednego/obojga rodziców kandydata

2

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

2

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

2

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą

2

h) uzyskane oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (średnia ocen)

Średnia 3.00-3.99- 1 pkt

Średnia 4.00-4.99 -2 pkt

Średnia 5.00-6.00 – 3pkt

i) wyniki sprawdzianu zewnętrznego

40-59% - 1 pkt

60-79% - 2 pk

80-100% - 3pkt

3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

 • Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub liczbę wolnych miejsc.
 • Przydział i podanie do publicznej wiadomości list uczniów poszczególnych klas.
 • Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

5. Szkolna Komisja Rekrutacyjna przydziela uczniów do poszczególnych klas zgodnie z następującymi kryteriami:

 • Kontynuacja nauki języka obcego ze szkoły podstawowej.
 • Poziom umiejętności językowych uczniów na podstawie oceny z języka. obcego na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
 • Porównywalna liczba dziewcząt i chłopców.
 • Miejsce zamieszkania (integracja uczniów).
 • Specjalne potrzeby edukacyjne.
 • W miarę możliwości uwzględniane będą postulaty uczniów dotyczące. wyboru koleżanek i kolegów.

II. TRYB I TERMINY REKRUTACJI.

1. Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie gimnazjum zapisują dziecko do szkoły poprzez KARTA ZGŁOSZENIA- druk w sekretariacie szkoły lub tutaj

2. Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem ubiegający się o przyjęcie dziecka do szkoły składają WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ w sekretariacie szkoły. Druki wniosków można pobrać w sekretariacie lub tutaj

3. Terminy dotyczące przyjęć do gimnazjum:

 1. Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum są najpóźniej do 30 maja 2014 r.
 2. Składanie przez kandydatów dokumentów do gimnazjum – od 27 czerwca 2014 r. do 2 lipca 2014 r. do godz.12.00.
 3. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do gimnazjum – 4 lipca 2014 r. do godz.12.00.

4. Rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów, z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

5. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w p.II.4. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

6. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

7. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

8. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, które zakończy się z dniem 31 sierpnia 2014 roku.

9. Do postępowania uzupełniającego przepisy rozdziału I. i II. stosuje się odpowiednio.

> 19 Kwiecień 2018    |    Imieniny: Adolf, Leon, Tymon