SZKOŁA  PODSTAWOWA  nr 8

im. Jana Pawła II w Chojnicach

REGULAMIN RADY SZKOŁY
GIMNAZJUM NR 1

IM. JANA PAWŁA II W CHOJNICACH

 

§ 1

Niniejszy regulamin działalności  Rady Szkoły zostaje ustalony na podstawie art. 50 i 51 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) oraz Statutu Szkoły.

 

§ 2

1. Rada Szkoły stanowi forum porozumienia społeczności szkolnej służące współpracy i rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły.

2. Do kompetencji Rady Szkoły należy w szczególności:

2.1. uchwalanie i nowelizowanie:

2.1.1. Statutu

2.1.2. Regulaminu działalności Rady Szkoły

2.2. odwoływanie się od decyzji kuratora oświaty w sprawie uchylenia Statutu albo niektórych  jego postanowień ( art. 60 ust.3 ustawy)

2.3. wyrażanie opinii w sprawach:

2.3.1. przedłużenia powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi

2.3.2. projekt planu finansowego Szkoły

2.3.3. planu pracy Szkoły

2.3.4. projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych

2.3.5. związanych z przygotowaniem oceny pracy Dyrektora

2.3.6. innych istotnych dla Szkoły

2.4. występowanie do:

2.4.1. organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności Szkoły, Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego  w Szkole; wnioski te mają dla organu charakter wiążący

2.4.2. Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego Szkołę, w szczególności w sprawach organizacji zajęć  pozalekcyjnych i  przedmiotów nadobowiązkowych

2.4.3. właściwego organu o dokonanie oceny pracy nauczyciela na zasadach określonych W Karcie Nauczyciela

2.4.4. organu prowadzącego Szkołę z wnioskiem o nadanie lub zmianę imienia Szkoły

2.4.5. przedstawianie wniosków w sprawie rocznego planu finansowego dochodów Własnych Szkoły

2.4.6. ocenianie z własnej inicjatywy sytuacji oraz stanu Szkoły.

3.  Rada Szkoły może ustanowić odznaki dla wyróżniających  się uczniów i określić warunki ich uzyskania.

4.  W posiedzeniach  Rady mogą brać  udział z głosem doradczym dyrektor szkoły i wicedyrektorzy.

 

§ 3

1.  Kadencja Rady Szkoły trwa trzy lata i upływa w momencie wyboru nowej Rady, ale nie dłużej niż do 15 października.

2.  Dopuszcza się dokonywanie corocznej zmiany jednej trzeciej składu rady w przypadku:

2.1. ustania stosunku pracy nauczyciela

2.2. ukończenie szkoły przez dziecko rodzica

2.3. na wniosek własny członka Rady.

3. Wybory do Rady Szkoły pierwszej i kolejnej kadencji przeprowadza się we wrześniu.

4. Dotychczasowa Rada Szkoły działa do pierwszego zebrania Rady nowej kadencji nie dłużej jednak niż do grudnia.

5. Pierwsze zebranie Rady Szkoły nowej kadencji zwołuje, otwiera i prowadzi do wyboru nowego przewodniczącego Rady przewodniczącego dotychczasowej Rady Szkoły.

 

§ 4

1. W skład Rady Szkoły wchodzi pięciu nauczycieli i pięciu rodziców.

2. Członkowie Rady Szkoły są wybierani oddzielnie przez poszczególne grupy reprezentowane w Radzie.

 

§  5

Nauczyciele wybierają swoich przedstawicieli do Rady Szkoły podczas zebrania plenarnego Rady Pedagogicznej na zasadach określonych w regulaminie działalności Rady Pedagogicznej.

 

§  6

Rodzice wybierają swoich przedstawicieli do Rady Szkoły w dwóch etapach: na zebraniach klasowych wybierają po jednym przedstawicielu klasy do Rady Rodziców, którzy następnie spośród siebie wybierają członków Rady Szkoły.

 

§  7

1. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym. O sposobie głosowania decydują członkowie Rady Rodziców.

 

§  8

1. Członkostwo w Radzie Szkoły wygasa wskutek:

1.1. śmierci

1.2. zrzeczenia się członkostwa

1.3. utraty prawa wybieralności

1.4. nie brania udziału w pracach Rady bez usprawiedliwienia przez kolejne trzy posiedzenia

2. Wygaśnięcie członkostwa stwierdza Rada Szkoły.

3. W sytuacjach , o których mowa w ust. 1-4 przeprowadza się wybory uzupełniające.

 

§  9

1. Rada Szkoły wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego sekretarza  oraz skarbnika, jeśli zdecyduje o gromadzeniu Funduszu Rady Szkoły.

2. Wybory przewodniczącego Rady odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów zarządza się ponowne wybory spośród kandydatów, którzy uzyskali równą ilość głosów.  Wybór pozostałych osób funkcyjnych odbywa się w głosowaniu jawnym.

3. Przewodniczący organizuje pracę Rady, kieruje jej posiedzeniami, podpisuje dokumenty i jest przedstawicielem Rady na zewnątrz.

4. W razie nieobecności przewodniczącego zastępuje go zastępca przewodniczącego.

5. Sekretarz Rady Szkoły odpowiada za prawidłowość dokumentacji Rady.

6. Przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Rada może odwołać w głosowaniu tajnym w obecności 2/3 członków. Prawo złożenia wniosku w tej sprawie przysługuje każdemu członkowi.

 

§ 10

1. Rada Szkoły pracuje kolegialnie na posiedzeniach plenarnych.

2. Zebranie uważa się za ważne wtedy, gdy uczestniczy w nim co najmniej 4 członków Rady.

3. Wszystkie decyzje rada podejmuje w drodze uchwał z zachowaniem formy pisemnej.

4. Uchwały podejmuje się zwykłą głosów.

5. Posiedzenia Rady Szkoły zwołuje przewodniczący.

6. Posiedzenia Rady Szkoły zwoływane są przynajmniej raz na kwartał.

7. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek 1/3 członków Rady oraz na wniosek innego organu szkoły.

8. W posiedzeniach Rady bierze udział z głosem doradczym Dyrektor Szkoły oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.

9. O terminie i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady w sposób zwyczajowo przyjęty, na minimum 7 dni przed planowanym terminem zebrania.

10. Zebranie nadzwyczajne Rady może być zwołane w każdej chwili.

11. Zawiadomienie o terminie zebrania polega na wskazaniu daty i godziny rozpoczęcia oraz dokładnego miejsca planowanego zebrania.

12. Informację o zebraniu Rady umieszcza się również na terenie Szkoły w miejscu zapewniającym  wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z tą informacją oraz  telefonicznie- w przypadku rodziców.

 

§  11

1. Rada zatwierdza porządek zebrania.

2. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku zebrania odbywa się po otwarciu zebrania i stwierdzeniu jego prawomocności.

3. Bezpośrednio przed głosowaniem, o którym mowa w ust. 2, członkowie Rady oraz Dyrektor mogą zgłaszać propozycje co do uzupełnienia porządku zebrania.

4. Członkowie Rady mogą zgłaszać inne wnioski formalne w trakcie zebrania Rady.

§  12

1. Zebrania Rady są protokołowane, a dokumentacja Rady przechowywana jest w Szkole.

2. Protokół zebrania udostępnia się członkom Rady do wglądu, najpóźniej do dnia następnego zebrania.

3. Każdy członek Rady ma prawo zaznajamiania się z treścią protokołu zebrania i zgłaszania Przewodniczącemu uwag do treści protokołu.

4. Uwagi, o jakich mowa w ust.3, można zgłaszać najpóźniej na następnym zebraniu. Nie zgłoszenie żadnej uwagi jest równoznaczne z przyjęciem protokołu. Uwagi zgłoszone w terminie poddawane są pod głosowanie Rady na najbliższym zebraniu.

 

§  13

1. Rada Szkoły może gromadzić fundusze przeznaczone na wspieranie działalności statutowej Szkoły( Fundusz Rady Szkoły).

2. Źródłami Funduszu Rady Szkoły są w szczególności:

2.1. darowizny na rzecz Rady Szkoły

2.2. składki rodziców

3. Środki Funduszu przeznaczone są w szczególności na:

3.1. poprawę bazy Szkoły

3.2. wspieranie działalności Szkoły

3.3. wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego

3.4. organizację imprez dla uczniów

3.5. pomoc socjalną dla uczniów

3.6. finansowanie nagród dla uczniów

4. Szczegółowe zasady wydatkowania Funduszu, ze wstępnym rozdysponowaniem na kategorie spraw, o których mowa w ust. 3, ustala corocznie Rada opracowując i uchwalając preliminarz budżetowy.

5. Do podejmowania pieniędzy z konta Funduszu, upoważniona jest osoba wskazana w odpowiedniej uchwale Rady.

6. Księgowość Rady prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

7. Rada uchwala plan budżetu określając planowane wydatki i przychody.

8. Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawiane jest przedstawicielom rodziców.

> 25 Luty 2018    |    Imieniny: Wiktor, Cezary, Zygfryd