UCHWAŁA NR 1 – 2016/17

z dnia 19 września 201r.

Rady Rodziców Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach

w sprawie zaopiniowania Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki szkoły w roku szkolnym 2016/17

Na podstawie art. 53 ust. 4 Ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.  Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Rodziców, po porozumieniu z Radą Pedagogiczną postanawia:

 1. Uchwalić „Program Wychowawczy Gimnazjum Nr 1”, obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym, skierowane do uczniów, a realizowane przez nauczycieli, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 2. Uchwalić „Program profilaktyki Gimnazjum Nr 1”, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 3. Program Wychowawczy oraz Program Profilaktyki podlegają opublikowaniu na stronie internetowej Gimnazjum Nr 1.
 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły.
 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodnicząca Rady Rodziców

Aleksandra Dalecka

 

UCHWAŁA NR 2 – 2016/17

z dnia 19 września 2016r.

Rady Rodziców Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach

w sprawie wyboru uzupełniającego Prezydium RR, oraz Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie art. 53 ust. 4 Ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.  Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Rodziców postanawia:

 1. Dokonać wyboru uzupełniającego do Prezydium Rady, Komisji Rewizyjnej oraz przedstawicieli do Rady Szkoły.
 2. W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą: przewodnicząca –  Aleksandra Dalecka, zastępca przewodniczącej – Jadwiga Zagozda, sekretarz – Wioleta Kanthak, skarbnik –  Ewa Łoboziak
 3. Prezydium Rady zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat i przelewów.
 4. Rada Rodziców upoważnia przewodniczącą – p. Aleksandrę Dalecką do kierowania działalnością finansowo-gospodarczą RR, zaś skarbnika – p. Ewę Łoboziak do bieżącego monitorowania dokumentów finansowych Rady Rodziców.
 5. Wybrano przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana Piotra Prondzinskiego.
 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodnicząca Rady Rodziców

Aleksandra Dalecka

 

UCHWAŁA NR 3 – 2016/17

z dnia 19 września 2016r.

Rady Rodziców Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach

w sprawie składek na Radę Rodziców

Na podstawie art. 53 ust. 4 Ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.  Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Rodziców postanawia:

 1. Utrzymać dotychczasową składkę roczną na Radę Rodziców, tj. 40 złotych.
 2. Jeżeli do Gimnazjum Nr 1 uczęszcza więcej dzieci pochodzących z jednej rodziny, rodzice wnoszą składkę tylko za jedno dziecko, tj. 40 złotych; wpłatę dzielą proporcjonalnie na klasy.
 3. Wpłaty są dobrowolne i można ich dokonywać jednorazowo lub w dwóch ratach.
 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodnicząca Rady Rodziców

Aleksandra Dalecka

 

UCHWAŁA NR 4 – 2016/17

z dnia 19 września 2016r.

Rady Rodziców Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach

w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego szkoły

na rok 2016.

Na podstawie art. 53 ust. 4 Ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.  Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Rodziców postanawia:

 1. Zaopiniować pozytywnie projekt planu finansowego szkoły na rok 2016.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodnicząca Rady Rodziców

Aleksandra Dalecka

 

UCHWAŁA NR 5 – 2016/17

z dnia 6 GRUDNIA 2016r.

Rady Rodziców Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach

w sprawie przyjęcia planu pracy RR

Na podstawie art. 53 ust. 4 Ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.  Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Rodziców postanawia:

 1. Pozytywnie zatwierdzić Plan Pracy Rady Rodziców  na rok szkolny 2016/17.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
 3. Wybrano członków Komisji Rewizyjnej: Przewodniczący- Piotr Prondzinski,

Członek- p. Marcin Synak, Członek – Seweryn Narloch.

4. Wybrano skład do Rady Szkoły: Przewodnicząca – Jadwiga Zagozda,

Członek – Mariusz Wojciechowski, Członek – Piotr Prondzinski.

Przewodnicząca Rady Rodziców

Aleksandra Dalecka

 

UCHWAŁA NR 6 – 2016/17

z dnia 31 Stycznia 2017r.

Rady Rodziców Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach

w sprawie planu finansowego RR

Na podstawie art. 53 ust. 4 Ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.  Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Rodziców postanawia:

 1. Pozytywnie zatwierdzić plan finansowy Rady Rodziców na rok szkolny 2016/17.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Za-ca Przewodniczącej Rady Rodziców

Jadwiga Zagozda

 

 

 

 

 

> 23 Październik 2017    |    Imieniny: Marty, Marcina, Rafała