SZKOŁA  PODSTAWOWA  nr 8

im. Jana Pawła II w Chojnicach

Start PCK Program i plan pracy szkolnego koła PCK

PROGRAM SZKOLNEGO

KOŁA PCK

rok szkolny 2017/2018

Szkoła Podstawowa nr 8 w Chojnicach

„ Wielu małych ludzi w wielu małych

miejscowościach robiąc wiele małych rzeczy

potrafi odmienić oblicze świata!”

Spis treści:

1. Wstęp

2. Cele ogólne i zadania PCK

3. Zasady Polskiego Czerwonego Krzyża

4. Szkolne Koła PCK

5. Cele szczegółowe Szkolnego Koła PCK

6. Plan pracy Szkolnego Koła PCK przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chojnicach na rok szkolny 2017/2018

1.  WSTĘP

Polski Czerwony Krzyż jest członkiem i częścią składową Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Organizacja ta powstała w Polsce przed 80 laty w trosce o losy innych ludzi. Jej działalność oparta jest na pracy wolontariuszy zrzeszonych w szkolnych i akademickich kołach PCK, grupach młodzieżowych działających przy Zarządach Rejonowych i Okręgowych PCK, klubach honorowych dawców krwi oraz kół zawodowych i środowiskowych. Od początku swojego istnienia prowadzi różnorodną działalność w dziedzinie ochrony zdrowia, pomocy socjalnej i pierwszej pomocy, odgrywa znaczącą rolę w rozwoju ruchu honorowego krwiodawstwa, przekazuje wzorce humanitarnych postaw, uwrażliwia na cierpienie drugiego człowieka.

2.  CELE OGÓLNE PCK

Podstawową misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i łagodzenie ich skutków, ochrona ludzkiej godności oraz polepszenie warunków życia potrzebujących we wszystkich okolicznościach i w każdym czasie.

W wypełnianiu swojej misji Czerwony Krzyż podejmuje przede wszystkim takie zadania jak:

- ochrona życia i zdrowia,

- zapewnienie poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych i w innych krytycznych sytuacjach,

- praca na rzecz zapobiegania chorobom i rozwijanie pomocy społecznej,

- aktywizowanie pracy wolontariuszy i stała gotowość do niesienia pomocy,

- budowa uniwersalnego poczucia solidarności ze wszystkimi, którzy potrzebują ochrony i pomocy.

Statut, wspólny dla wszystkich części składowych Ruchu Czerwonego Krzyża określa następująco jego wspólną misję:

„Stowarzyszenia krajowe Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca stanowią łącznie światowy ruch humanitarny, którego posłannictwem jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich wszędzie, gdzie one występują, ochrona życia i zdrowia oraz działanie na rzecz poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza w czasie konfliktu zbrojnego i w innych sytuacjach zagrożenia, praca na rzecz zapobiegania chorobom oraz podnoszenia zdrowotności i opieki społecznej, popieranie dobrowolnego niesienia pomocy oraz stałej gotowości członków Ruchu do niesienia pomocy, jak również powszechnego poczucia solidarności z tymi, którzy potrzebują pomocy i ochrony ze strony Ruchu".

Poprzez swą działalność humanitarną i upowszechnianie swoich ideałów Ruch Czerwonego Krzyża wspiera trwały pokój, który nie może być rozumiany po prostu jako stan bez wojny, lecz jako dynamiczny proces współpracy między wszystkimi państwami i narodami, współpracy opartej na poszanowaniu wolności, niepodległości i suwerenności narodów, równości praw człowieka, jak również na sprawiedliwym i równym podziale zasobów dla zaspokajania potrzeb narodów. "Inter arma caritas" (Miłosierdzie wśród walki) oraz "Per humanitatem ad pacem" (Przez humanitaryzm do pokoju) - to dewizy wyrażające wspólne ideały Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

3. ZASADY CZERWONEGO KRZYŻA:

HUMANITARYZM- niesienie pomocy np. rannym bez czynienia jakiejkolwiek różnicy między nimi,

BEZSTRONNOŚĆ – nie czynić żadnej różnicy ze względu na rasę, narodowość, wyznanie, pozycję społeczną, lub przekonania polityczne. Czerwony Krzyż zajmuje się wyłącznie niesieniem pomocy cierpiącym, kierując się ich potrzebami i udzielając pierwszeństwa w najbardziej naglących przypadkach,

NEUTRALNOŚĆ - w celu zachowania powszechnego zaufania Ruch powstrzymuje się od uczestnictwa w działaniach zbrojnych, w sporach zbrojnych, w sporach politycznych, rasowych, religijnych lub ideologicznych

NIEZALEŻNOŚĆ - ruch jest niezależnym,

DOBROWOLNOŚĆ - ruch niesie pomoc dobrowolnie nie kierując się chęcią osiągnięcia jakiejkolwiek korzyści.

JEDNOŚĆ - w każdym kraju działa tylko jedno stowarzyszenie Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca. Powinno być ono otwarte dla wszystkich i obejmować swą humanitarną działalnością obszar całego kraju

POWSZECHNOŚĆ – swoją działalnością obejmuje cały świat.

4. SZKOLNE KOŁA PCK

Szkolne Koła PCK istnieją od 1921 roku do dnia dzisiejszego stanowiąc najstarszą a zarazem największą część struktury w Ruchu Młodzieżowym PCK. Skupiają one dzieci i młodzież w wieku 10- 19 lat. Zakładane są począwszy od IV klas szkół podstawowych, przez szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Rozwijają działalność dzieci i młodzieży, uwzględniając przy tym realizację wszystkich zadań statutowych PCK.

5. CELE SZCZEGÓŁOWE SZKOLNEGO KOŁA PCK.

Głównym celem działalności szkolnego koła PCK jest aktywizacja środowisk szkolnych w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym.

Cel ten realizowany jest przez następujące cele szczegółowe:

- pomoc ludziom potrzebującym

- promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka

- rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych osób (chorych i ubogich)

- pomoc ludziom dotkniętym wypadkami losowymi

- kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie

- pomaganie ludziom mającym problemy życiowe (bezrobocie, niepełnosprawność, wielodzietność)

- pomoc doraźna poprzez uczestnictwo w zbiórkach np. żywności, odzieży, książek, zabawek

- udział w akcjach świątecznych

- udział w akcjach charytatywnych

- udział w kwestach organizowanych przez Zarząd Rejonowy PCK

- działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej

- kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych wśród dzieci

- promowanie zdrowego stylu życia, racjonalnego odżywiania i aktywności ruchowej

- zapobieganie uzależnieniom

- profilaktyka chorób

- propagowanie akcji honorowego krwiodawstwa

- organizowanie spotkań z różnymi specjalistami i ciekawymi ludźmi

- udział w konkursach, festynach, turniejach, olimpiadach i akademiach organizowanych przez Zarząd Rejonowy PCK - stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci i młodzieży

- przygotowanie dzieci i młodzieży do dalszej działalności w PCK w życiu dorosłym

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA PCK

w roku szkolnym 2017/2018

L.p.

ZADANIA

TERMIN REALIZACJI

1.

Propagowanie działalności szkolnego koła PCK i nabór członków

 • zebranie składek członkowskich
 • uroczyste wręczenie legitymacji
 • pozyskiwanie sympatyków PCK

wrzesień,

październik

2.

Zapoznanie z celami i zadaniami oraz regulaminem szkolnego Koła PCK ( tablica informacyjna)

cały rok

3.

Prowadzenie gazetki ściennej Szkolnego Koła PCK

„ Dni honorowego krwiodawstwa”

 • „ Dni walki z gruźlicą” – antynikotynowa
 • „ AIDS”
 • „ Tydzień trzeźwości”
 • „ Sławne kobiety w czerwonym krzyżu”
 • „ Dzień służby zdrowia i Czerwonego Krzyża”
 • „ Tydzień kultury zdrowotnej”
 • „ Ochrona środowiska”
 • „ Zdrowie psychiczne”
 • „Światowy dzień bez papierosa”

listopad

grudzień

grudzień

luty

marzec

kwiecień

kwiecień

czerwiec

czerwic

maj

4.

Udział w akcjach corocznych, charytatywnych i świątecznych np.

„Mały podarek”- paczki dla wychowanków domu dziecka w Człuchowie( święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc)

zgodnie z akcjami

5.

6.

Udział w konkursach, turniejach, festynach, olimpiadach i akademiach organizowanych przez Zarząd rejonowy PCK.

Olimpiada Promocji zdrowego Stylu Życia

Udział w zbiórkach i kwestach wg. potrzeb

Zgodnie z harmonogramem Zarządu rejonowego PCK

jw.

7.

Organizowanie spotkań z różnymi specjalistami i ciekawymi ludźmi

 • Lekarzami pielęgniarką szkolną,
 • honorowymi dawcami krwi

W roku szkolnym kilka razy

8.

Działalność oświatowo- zdrowotna:

a)      organizowanie szkoleń dla uczniów i rodziców np.

- dotyczące pierwszej pomocy przedlekarskiej,

-  bezpieczeństwa drogowego,

-  znaczenie ruchu w życiu człowieka

b) organizowanie pogadanek np.

- na tematy związane ze zdrowiem,

- w związku z profilaktyką,

- przy okazji różnych świąt,

- w związku z różnymi akcjami PCK,

- profilaktycznych,

c) wycieczki i warsztaty

Zgodnie z kalendarium PCK

9.

Obchody świąt zgodnie z kalendarzem imprez PCK

10.

Organizowanie i udział w imprezach integracyjnych

11.

Nawiązanie kontaktów i współpraca i innymi instytucjami np.

 • szpitalem, przychodniami, hospicjum,
 • Domem Dziecka, Spokojnej starości

w roku szkolnym

12.

Współpraca z Zarządem Rejonowym PCK

Cały rok

Opracowała:

Krystyna Hołowienko

Dorota Kaptur

Sylwia Kociuba

opiekunki Szkolnego

Koła PCK

> 23 Kwiecień 2018    |    Imieniny: Jerzy, Wojciech