SZKOŁA  PODSTAWOWA  nr 8

im. Jana Pawła II w Chojnicach

R E G U L A M I N

Samorządu Uczniowskiego

w Gimnazjum nr im. Jana Pawła II

w Chojnicach

I. Cele działalności samorządu:

 1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych i dydaktycznych.
 2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wza­jemnego wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.

II. Zadania samorządu:

 1. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obo­wiązków szkolnych.
 2. Przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów, spełnianie intere­sów ogółu społeczności uczniowskiej.
 3. Współdziałanie z władzami szkoły celem zapewnienia uczniom należytych wa­runków do nauki i udzielanie pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej.
 4. Współudział w organizowaniu zajęć kulturalnych, turystyczno – krajoznaw­czych, rozrywkowych. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne. Inspirowanie do udziału w pracach społecznych w szkole i środowisku.
 5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w opano­wa­niu materiału nauczania.
 6. Rozstrzyganie konfliktów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się konfliktu, zgłaszanie go poprzez opiekuna samorządu dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej.
 7. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tradycji szko­ły.

III. Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego:

Samorząd Uczniowski może przedstawiać dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej i Radzie Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności w zakresie praw uczniów:

a) prawo do zapoznania z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

d) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej, zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

e) prawo organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań.

IV. Zasady tworzenia samorządu:

 1. Wszyscy uczniowie szkoły należą do Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas do samorządu klasowego.
 2. Najwyższą władzą Samorządu Uczniowskiego i klasowego jest ogólne zebra­nie członków.
 3. Organy SU są jedynymi reprezentantami uczniów.
 4. Strukturę organizacyjną samorządu klasowego i szkolnego oraz liczbę ich człon­­ków ustanawia zebranie członków samorządów zgodnie z potrzebami i moż­liwościami.
 5. Samorząd klasowy wybiera zebranie ogólne członków klasy.
 6. Samorząd Uczniowski działa w sekcjach.
 7. Samorządy klasowe oraz osoby, które zadeklarowały udział w pracach sekcji tworzą prezydium Samorządu Uczniowskiego, które wy­bie­ra spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza tego organu.
 8. Wybory do samorządów odbywają się w wyborach równych, tajnych i powszechnych.
 9. Samorządy mogą powoływać sąd koleżeński do rozpatrywania konfliktów mię­dzy uczniami i innych przypadków naruszania zasad zawartych w kodeksie ucznia.
 10. Kadencja samorządu trwa rok szkolny.
 11. Procedura odwołania przewodniczącego, jego zastępcy lub sekretarza ma miejsce, jeśli łamane są przez nich szkolne przepisy Wewnątrzszkolnego Oceniania na wniosek nauczyciela szkoły lub dyrekcji. Decyzję o odsunięciu od pełnionej funkcji lub częściowym zawieszeniu w zadaniach i reprezentowaniu szkoły podejmuje opiekun sekcji w porozumieniu z wychowawcą i dyrekcją. Ogłasza ją Prezydium Uczniowskiemu.

V. Działalność SU:

1. W szkole działają sekcje:

a. reprezentacyjna,

c. radiowęzła,

d. akcji ogólnoszkolnych, czyli Bądźmy Razem,

e. imprez i konkursów  międzyklasowych.

2. Uczniowie mają prawo wyboru sekcji i opiekuna.

3.Członkowie sekcji wraz z opiekunem opracowują roczne plany pracy i realizują ich postanowienia. Program działania Samorząd Uczniowski opracowuje co roku, przekazuje go do akceptacji Dyrekcji, a następnie do wiadomości wszystkich uczniów.

4.Prezydium uczniowskie spotyka się na zebraniach walnych i zebraniach sekcji według potrzeb.

5. Na ostatnim walnym zebraniu w danym roku szkolnym zdawane jest sprawozdanie z działalności poszczególnych sekcji.


VI. Współdziałanie z organami szkoły:

 1. Prezydium współdziała z wychowawcami klas i władzami szkoły, uz­ga­dniając plan pracy.
 2. Samorząd Uczniowski współdziała z różnymi organizacjami młodzieżowymi i społecznymi w realizacji zadań.
 3. Uczeń może zgłosić swoje zastrzeżenia do przewodniczącego SU za pośrednictwem przewodniczącego klasy. Ten w uzgodnieniu z opiekunem SU przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem Samorządu rozstrzyga sporne kwestie. Sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do dyrektora gimnazjum, którego decyzje są ostateczne.


VI. Fundusze:

 1. Samorządy mogą posiadać własne fundusze, które służą do finansowania ich działalności, dysponentem funduszy są sekcje w porozumieniu z opiekunem.

 2. Fundusze samorządu mogą być tworzone:

  -ze środków finansowych uzyskanych przez uczniów za wspólnie  wy­konaną pracę, -z dochodów organizowanych przez samorząd imprez,

-ze środków przeznaczonych przez komitet rodzicielski, zakład opie­kuńczy, organizacje i instytucje.

 1. Dokumentacja powinna być zgodna z ogólnymi zasadami obowiązującymi w gospodarowaniu środkami finansowymi.

VII. Obowiązki władz szkolnych wobec samorządu:

 1. Udzielanie pomocy samorządowi w całokształcie działalności samorządu, a w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.
 2. Zapoznanie Samorządu Uczniowskiego z tymi zagadnieniami planu działal­ności wychowawczej szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samej młodzieży.
 3. Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do dzia­łal­ności samorządu ( pomieszczenia, sprzęt, niezbędne środki finansowe).
 4. Wysłuchanie i wykorzystywanie opinii uczniowskich oraz informowanie o za­jętym przez władze szkolne stanowisku.
 5. Czuwanie nad zgodnością działalności Samorządu Uczniowskiego z celami wychowawczymi szkoły.
 6. Sprawowanie nadzoru i udzielanie pomocy w zakresie zgodnego z obowią­zu­ją­cymi przepisami gospodarowania środkami finansowymi.
 7. Zapewnienie koordynacji działalności samorządu uczniowskiego z działal­noś­cią władz szkoły.
 8. Powoływanie na opiekunów Samorządu Uczniowskiego z ramienia Rady Peda­gogicznej nauczycieli wybranych przez uczniów.
 9. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę Samorządu, jeżeli jest ona sprzeczna z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.


VIII. Obowiązki opiekuna Samorządu Uczniowskiego:

  1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań wymagających udziału nauczy­cie­li i dyrekcji.
  2. Zapewnienie z upoważnienia dyrektora niezbędnych warunków orga­nizacyjnych do samorządnej działalności młodzieży.
  3. Czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu, w tym również w za­kresie dysponowania jego funduszami.
  4. Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej w sprawach uczniowskich.
  5. Opiekunowie SU składają Radzie Pedagogicznej sprawozdanie z działalności sekcji na koniec I i II semestru.

> 22 Kwiecień 2018    |    Imieniny: Kaja, Leon, Łukasz