SZKOŁA  PODSTAWOWA  nr 8

im. Jana Pawła II w Chojnicach

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8

W CHOJNICACH

 

I. PODSTAWA PRAWNA:

Uchwała nr XVI/166/07 w Chojnicach z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek oraz wysokości opłat za posiłki w stołówkach szkolnych.

Koszt posiłku reguluje zasada „wsadu do kotła” tzn. koszt zużytych surowców   potrzebnych do przygotowania obiadu ( kwota 2,50 zł za dzień).

II.  UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie SP nr 8 w Chojnicach oraz nauczyciele i obsługa SP nr 8 .

2. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie oraz uczniowie korzystający z pomocy instytucji MOPS i GOPS .

III.  ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:

1. Karta informująca o kosztach dożywiania na dany miesiąc umieszczana jest na tablicy znajdującej się przed wejściem do stołówki szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.

2. Opłaty przyjmuje intendent ds. żywienia p. Karolina Skiba- Jażdżejewska
w godzinach od 8:00 do 11:30 ,w terminie podanym w karcie informacyjnej. Termin przyjmowania wpłat jest nieprzekraczalny (odstępstwa patrz pkt. 4,5). Szczególne sytuacje prosimy zgłaszać intendentowi przy dokonywaniu wpłaty.

3. Wszystkie sprawy dotyczące obiadów można uzgadniać z intendentem
w biurze znajdującym się przy kuchni.

4. Absencję ucznia korzystającego z posiłków należy zgłosić w pierwszym dniu choroby osobiście lub telefonicznie pod nr 523974100 intendentowi. Koszty obiadu
w dniu zgłoszenia nie są zwracane. Zwrot dotyczy kolejnych dni nieobecności. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.

5. Sytuacje losowe(nieplanowany wyjazd, choroba), wyjazd na wycieczkę szkolną zgłasza rodzic lub uczeń korzystający z dożywiania przed dokonaniem wpłaty- powstała nadpłata traktowana jest na poczet opłaty na następny miesiąc.

6. Uczeń wpłacający pieniądze za obiady jest zobowiązany poinformować intendenta
o planowanych wycieczkach- intendent odlicza te dni i na tej podstawie uczeń płaci kwotę pomniejszoną o dni planowanej nieobecności. Intendent nie jest zobowiązany do posiadania wiedzy na temat wycieczek itp.

7.Uczeń wpłacający pieniądze za obiady otrzymuje od intendenta dowód wpłaty
w postaci odcinka kwitariusza z numerem seryjnym. Jest on w przypadku jakichkolwiek wątpliwości podstawą  do wpuszczenia ucznia na stołówkę.

8. Karta obiadowa NUMERYCZNA wydawana jest wraz z odcinkiem dowodu wpłaty. Odbiór osobisty pozostałych kart obiadowych (nieodebranych w dniu wydawania)  odbywa się w biurze intendenta najpóźniej do godz.10:35.

 

IV.  WYDAWANIE POSIŁKÓW:

1. Obiady wydawane są od godziny 11:30 do godziny 11:45- dla klas I-IV, od godziny 12:30 do godziny 12:45- dla klas II i III Gimnazjum oraz klas VII.

2.Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia oraz kalkulacją kosztów.

3. Uczniowie mogą składać propozycje i ewentualne uwagi odnośnie jadłospisu
w biurze intendenta.

V.   ZASADY ZACHOWANIA NA STOŁÓWCE:

1. Kulturalne zachowanie jest podstawową zasadą obowiązującą uczniów.

2. Uczniów korzystających z dożywiania obowiązuje okazanie karty obiadowej oraz ustawienie się w kolejce. Zabrania się niekulturalnego przepychania.

3.Osobom niekorzystającym z dożywiania zakazuje się wstępu na stołówkę.

4. W stołówce obowiązuje cisza.

5. Osoby korzystające ze stołówki szkolnej mają obowiązek kulturalnego zachowania się w stosunku do personelu kuchni i obsługi.

6. Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce i przestrzegać regulaminu stołówki dotyczącego przepisów BHP.

7. Zabrania się wstępu osobom w okryciu wierzchnim( kurtka).

8. Zabrania się wnoszenia wszelkich sztućców, naczyń i środków spożywczych na teren stołówki.

9. Sztućce i naczynia mają być używane zgodnie z ich przeznaczeniem.

10. Naczynia po spożyciu posiłku odnosi uczeń do okienka zwrotu.

11. Nadzór w trakcie spożywania posiłków pełni nauczyciel oraz wyznaczona osoba(woźny, kucharka, intendent).

12. Za szkody spowodowane przez ucznia na stołówce szkolnej odpowiada on sam, za straty materialne rodzice ucznia.

13.Wulgaryzmy, niestosowne zachowanie, przeszkadzanie innym uczniom
w spożywaniu posiłku, słowne obrzydzanie posiłku są podstawą do wyproszenia ucznia ze stołówki szkolnej.

14. Za rażące naruszenie regulaminu uczeń może nie nabyć prawa do spożywania posiłków na stołówce szkolnej w kolejnym miesiącu.

15. Zgubienie karty obiadowej lub jej zniszczenie uczeń zgłasza rano dyrektorowi szkoły.

16. Za zgodą dyrektora szkoły uczeń może starać się o wystawienie duplikatu przez intendenta.

17. Brak karty obiadowej i nie zgłoszenie tego faktu odpowiednim osobom wyklucza ucznia do skorzystania z posiłku.( Kucharki nie są osobami decyzyjnymi do wydawania posiłków w przypadku zagubienia kartki.)

VI. O wszystkich sprawach związanych z organizacją stołówki decyduje dyrektor oraz wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Chojnicach.

> 21 Maj 2018    |    Imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin