SZKOŁA  PODSTAWOWA  nr 8

im. Jana Pawła II w Chojnicach

W naszej szkole realizowany jest  projekt pt.: Wiem więcej – mogę więcej. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w Gminie Miejskiej Chojnice

Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, działanie 03.02.1 Jakość edukacji ogólnej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt wdrażany jest od  września 2016 r do czerwca 2018.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego na terenie 7 szkół Miasta Chojnice poprzez doposażenie bazy dydaktycznej, rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u 1571 uczniów w ramach realizacji dodatkowych form wsparcia oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 183 nauczycieli w wyniku udziału w szkoleniach, warsztatach oraz studiach podyplomowych.

Projekt zakłada zorganizowanie w naszej szkole 1020h dodatkowych zajęć, warsztatów dotyczących realizacji dodatkowych zajęć przyrodniczych, matematycznych, językowych i informatycznych dla uczniów ukierunkowanych na kształtowanie kompetencji kluczowych, realizacji dodatkowych zajęć terapeutycznych dla uczniów  o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz realizacji dodatkowych zajęć dla uczniów z doradztwa edukacyjno – zawodowego. W ramach projektu nasza szkoła zostanie wyposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

> 19 Kwiecień 2018    |    Imieniny: Adolf, Leon, Tymon